Licens- og Servicevilkår

Senest opdateret: april 2018.
2018-04-26: Afsittet: “Databehandleraftale (GDPR)” tilføjet.

Tak fordi du bruger B2B Backbone! Disse Licens- og Servicevilkår (“vilkår”) regulerer din adgang til og brug af B2B Backbone (“vi” eller “vores”) websites og services (“tjenester”), så læs omhyggeligt, inden du bruger vores tjenester.

Ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af disse vilkår. Hvis du bruger tjenesterne, på vegne af en organisation, accepterer du disse vilkår på vegne af denne organisation, og lover, at du har kompetence til at binde denne organisation til disse vilkår. Du må kun bruge tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår. Tjenesterne vil fortsat blive udviklet og ændre sig over tid efterhånden som vi effektiviserer og tilføjer flere funktioner. Vi kan ændre på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel til dig. Vi kan også fjerne indhold fra vores services efter vores skøn.

Dine data og dine personlige oplysninger

Ved at bruge vores tjenester afgiver du oplysninger og dokumenter, som du sender til B2B Backbone (samlet set, “dine data”). Du bevarer fuldt ejerskab til dine data. Vi hævder ikke noget ejerskab til noget af det. Disse vilkår giver os ikke rettigheder til dine data med undtagelse af de rettigheder, der er nødvendige for at afvikle og supportere vores tjenester, herunder konvertering og distribution til modtagere angivet af dig, sikring af redundante backups, anvende data anonymiseret til statistiske opgørelser. Du giver os, ved accept af disse vilkår, de tilladelser vi har brug for at levere vores tjenester. Denne tilladelse gælder også for betroede tredjeparter, som vi samarbejder med, for eksempel Itadel A/S, der leverer vores IT infrastruktur, KMD A/S m.fl., som videredistribuerer dine konverterede dokumenter via VANS eller NemHandels nettet.

Databehandleraftale (GDPR) (tilføjet 26.april 2018)

B2B Backbone (Databehandleren) handler alene efter instruks fra dig som kunde (den dataansvarlige). Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Omkring sletning af data skal vi præcisere, at ejerskabet til dine data deles med modtageren. (eks. din salgsfaktura er modtagerens købsfaktura). Vi kan derfor kun slette dine data i det omfang, at vi samtidlig respekterer modtagerens arkivpligt iht. bogføringslov m.v.
Et OIO-faktura kan og må indeholde personfølsomme oplysninger, CPR numre m.v. B2B Backbone behandler sådanne oplysninger (som PersonalSecure) iht. de vejledninger der foreligger, men naturligvis kun forudsat de overdrages korrekt til os. Fremsendes personfølsomme data indlejret i notatater, vedhæftede dokumenter o.l. vil de udelukkende være omfattet af B2B backbone’ generelle beskyttelse af dine data. Har du brug for at medsende personfølsomme oplysninger, opfordrer vi til at du søger vejledning hos os. Vi forbeholder os ret til at afslå at transmittere personfølsomme data i det omfang vores sikkerhedsniveau vil medføre overtrædelse af persondataforordningen.

Dette afsnit er indføjet for at præcisere B2B Backbone’ efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen)

Registrering og ændring af adresseoplysninger m.v.

Du skal ved SignUp på app.b2bbackbone.com angive oplysning om firmanavn, adresse (hjemstedsadresse), CVR-nummer, kontaktperson, kontakt e-mailadresse og telefonnummer. Du skal efter B2B Backbones anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Ved adresseændring m.v. skal du straks opdatere dine firmadata på app.b2bbackbone.com.

Fortrolighed

B2B Backbones personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de får kendskab til. For dit personale, konsulenter, og andre, der bistår dig pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om B2B Backbone og dennes andre kunder.

Priser

B2B Backbone fastsætter priser for tjenesterne. B2B Backbone kan opkræve oprettelsesafgift, abonnementsafgift, og transaktionsafgifter. Derudover kan B2B Backbone opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægstjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser mv. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser og rabatordninger vil være tilgængelige på vores hjemmeside.

Betalingsforhold

Opkrævninger sker ved udsendelse af faktura med angivelse af betalingsfrist. Alternativt kan betaling ske med betalingskort, såfremt muligheden foreligger, hvor B2B Backbone for hver faktureringsperiode trækker det skyldige beløb på det af kunden oplyste betalingskort. Hvis kunden ikke ønsker at anvende automatisk betaling med betalingskort kan B2B Backbone opkræve et gebyr pr. faktura. Der kan opkræves oprettelsesafgift i forbindelse med indgåelse af aftalen. Abonnement opkræves fra leveringstidspunktet og opkrævningen sker forud. Transaktionsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves bagud, normalt månedsvist. B2B Backbone kan ved SignUp eller på et senere tidspunkt kræve forudbetaling af oprettelse og abonnement for den aftalte periode. Betaling sker i danske kroner. Ved forsinket betaling er B2B Backbone berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. B2B Backbone er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve.

Ændring af opkrævningsinterval og betaling

B2B Backbone kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kunden betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, herunder hvis kunden gentagne gange har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til ovenstående, kan opkrævningsintervallet efter anmodning fra kunden ændres til det sædvanlige, når kunden har betalt sin gæld til B2B Backbone, og der i 1 år herefter ikke har været grundlag for et ændret opkrævningsinterval.

Dit ansvar

Du har det fulde ansvar for dataindholdet, herunder at du har de nødvendige rettigheder eller tilladelser til at anvende og distribuere dataindholdet. Du anerkender at, at B2B Backbone ikke har nogen forpligtigelse til at overvåge at tredje mands ret respekteres. Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, fuldstændigheden, hensigtsmæssighed, eller lovligheden af dine data. Du eller din samhandelspartner kan ved åbning af de distribuerede dokumenter eller e-mails løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. B2B Backbone har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Du har selv ansvaret for alle informationer, som du stiller til rådighed for andre. B2B Backbones tjenester må kun benyttes til lovlige formål. Bliver B2B Backbone gjort opmærksom på, at en kunde udøver ulovlige aktiviteter, vil din adgang til vores tjenester med omgående virkning blive lukket. Foretages der undersøgelser efter dansk ret, vil B2B Backbone ligeledes være myndighederne behjælpelig. I tilfælde af ulovlige aktiviteter er du forpligtet til i enhver henseende at friholde B2B Backbone for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf. B2B Backbone udøver ikke nogen form for kontrol med din brug af B2B Backbones tjenester. Det er derfor dit ansvar at sikre, at brugen af ydelsen ikke strider mod gældende lovgivning og disse vilkår. Du er selv ansvarlig for backup af data. I visse tilfælde kan B2B Backbone hjælpe med at genskabe data som du må have slettet. B2B Backbone kan opkræve betaling herfor.

Misligholdelse (B2B Backbone's lukkeret)

I tilfælde af væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold disse vilkår er B2B Backbone berettiget til at afbryde din adgang til vore tjenester. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:
a. abonnementsafgifter og forbrugsafgifter m.v. betales ikke rettidigt efter B2B Backbones 1. rykker.
b. afgivelse af urigtige oplysninger eller undladelse af meddelelse om adresseændring.
c. forsøg på at skaffe sig uautoriseret adgang til B2B Backbones tjenester eller generelt til systemer tilsluttet internettet (hacking).
d. forsøg på eller medvirken til reverse engineering eller dekompilering af B2B Backbones klient software.
e. medvirken til spredning af virus.
f. spredning af e-mails, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende).
g. krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende.
h. ekstraordinært meget trafikforbrug, hvilket påvirker ydelsen for andre kunder. B2B Backbone kan i dette tilfælde, uden varsel, afbryde adgang til tjenesterne.
i. anvendelse af B2B Backbones tjenester på måder, som strider mod dansk lovgivning.

Afbrydelse af kundens adgang til tjenesteydelsen medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager B2B Backbone snarest genåbning af adgangen til tjenesterne. B2B Backbone er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan B2B Backbone opsige aftalen uden varsel. B2B Backbone er i øvrigt berettiget til ophæve aftalen helt eller delvist ved kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. Adgang til vore tjenester kan ikke retables, før evt. forfalden gæld er betalt.

Kontosikkerhed

Du er ansvarlig for at sikre den adgangskode, du bruger til at få adgang til vores tjenester, og du accepterer ikke at videregive din adgangskode til nogen tredjepart. Du er ansvarlig for enhver aktivitet ved hjælp af din konto, uanset at du ikke har givet ikke tilladelse til denne aktivitet. Du bør straks underrette B2B Backbone om uautoriseret brug af din konto. Du anerkender, at hvis du ønsker at beskytte din transmission af data eller filer til B2B Backbone, er det dit ansvar at bruge en sikker krypteret forbindelse til at kommunikere med vore tjenester.

Software og opdateringer

Brug af vores tjenester kræver, at du downloader en klient softwarepakke (“software”). B2B Backbone giver dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv, overdragelig, uigenkaldelig licens til at bruge softwaren, udelukkende for at få adgang til vore tjenester. Din licens til at bruge softwaren ophæves automatisk, hvis du overtræder disse vilkår eller medvirker til at krænke vores ophavsrettigheder. Vi forbeholder os hermed alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse vilkår. Du må ikke foretage reverse engineering eller dekompilering af vores software, forsøge at gøre det, eller hjælpe andre med at gøre det. Vores tjenester vil opdatere softwaren på din enhed automatisk, når en ny version er tilgængelig. Vores klientsoftware synkroniserer automatisk data fra dit erp-system med vore tjenester. Ønsker du at indstille al dataoverførsel, skal du stoppe servicen og ændre opstartsmetoden til manuel eller helt afinstallere softwaren fra din enhed.

B2B Backbone Ejendom og Feedback

Disse vilkår ikke giver dig ikke nogen rettighed, adkomst eller interesse i vores tjenester, software eller indhold i tjenester. Men vi sætter stor pris på, at du som bruger sender os feedback, dog skal du være opmærksom på, at vi kan bruge feedback, kommentarer eller forslag, du sender os eller skriver i vores fora uden nogen forpligtelse over for dig. Softwaren og anden teknologi, vi bruger til at levere tjenesterne er beskyttet af copyright, varemærker og andre love fra flere lande. Disse vilkår giver dig ikke nogen ret til at bruge B2B Backbone varemærker, logoer, domænenavne, eller andre varemærke.

Copyright

B2B Backbone respekterer andres ophavs- og ejendomsret, og anmoder om, at du også gør det. Vi vil besvare meddelelser om påståede krænkelser af ophavsretten. Vi forbeholder os retten til at slette eller de-aktivere indhold, som påstås at være krænkende, og at lukke for adgang til vore tjenester ved gentagen overtrædelse.

Andet indhold

Tjenesterne kan indeholde links til tredjeparts-hjemmesider eller ressourcer. B2B Backbone støtter ikke og er ikke ansvarlig for eller hæfter for deres tilgængelighed, nøjagtighed, relateret indhold, produkter eller tjenester. Du er alene ansvarlig for din brug af sådanne hjemmesider eller ressourcer.

Opsigelse

Selvom vi naturligvis helst ser at du forbliver B2B Backbone kunde, kan du med 1 måneds varsel opsige dit abonnement til ophør med udløb af indeværende abonnementsperiode og til enhver tid stoppe med at bruge vores tjenester. B2B Backbone kan opsige aftalen uden varsel, hvis din adgang vores tjenester er afbrudt som følge af misligholdelse. B2B Backbone kan i øvrigt opsige aftalen med et varsel på 3 måneder, herunder hvis B2B Backbone ophører med at udbyde sine tjenester.

B2B Backbone er tilgængelig “SOM-DET-FORELIGGER”

Selvom vi ønsker at levere god service, er der ting som vi kan ikke love. For eksempel er tjenester og software LEVERET “SOM DET FORELIGGER”, OG ANVENDES PÅ EGEN RISIKO, uden udtrykkelig eller underforstået GARANTI ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART.

Erstatningsansvar

B2B Backbone er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af B2B Backbone eller nogen, som B2B Backbone har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

a. B2B Backbone er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af B2B Backbones tjenester eller offentlige netværk, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre B2B Backbone har forsømt at begrænse ulemperne herved.

b. B2B Backbone er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenester ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende.

c. B2B Backbone er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data modtaget til eller afsendt fra dig, herunder fejl ved B2B Backbones konverteringsrutiner.

d. B2B Backbone er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. B2B Backbone er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. B2B Backbones erstatningsansvar kan, uanset årsagen til skaden, herunder grov uagtsomhed fra B2B Backbones ansattes side eller underleverandører, aldrig overstige kr. 100.000.

e. Force majeure
B2B Backbone er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for B2B Backbones kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt B2B Backbones egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.

f. B2B Backbone har intet ansvar for nogen skade på din computer system, tab eller ødelæggelse af data, eller anden skade herunder følgeskader ved brug af vore tjenester eller software.

Ændringer

Vi kan ændre disse vilkår fra tid til anden og den nyeste version vil altid blive offentliggjort på vores hjemmeside. Hvis en revision, efter eget skøn, er væsentlige, vil vi underrette dig (for eksempel via e-mail til den e-mail-adresse knyttet til din konto). Ved fortsat at benytte vores tjenester efter eventuelle ændringer træder i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, bedes du stoppe med at bruge tjenesterne.

Ændring af vilkår og priser

B2B Backbone kan ændre pris og afregningsvilkår, abonnements- og forbrugsafgifter med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles over for dig ved offentliggørelse på vores hjemmeside og evt. i forbindelse med udsendelse af en opkrævning eller pr. e-mail. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

Tvister og lovvalg

Brugen af vore tjenester er undergivet dansk ret. I tilfælde af tvist mellem dig og B2B Backbone om forhold, kan du klage til B2B Backbone. Tvister kan af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.