Persondatapolitik

 1. Indledning
  Når du besøger og bruger www.b2bbackbone.com, kan Bizbrains A/S, CVR-nr. 33510837, Havneparken 1, st., 7100 Vejle ("Bizbrains", "os" eller "vi") behandle dine personoplysninger. Bizbrains er dataansvarlig for behandlingen. Denne politik ("persondatapolitik") beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger om dig som besøgende på og bruger af vores websted samt dine rettigheder i forbindelse med Bizbrains’ indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

 2. Indsamling og kategorier af personoplysninger
  Bizbrains indsamler personoplysninger om dig, når du interagerer med os, for eksempel via
  e-mailkorrespondance i forbindelse med vores eksisterende kontraktforhold eller oprettelse eller opsigelse deraf. I den forbindelse behandler Bizbrains de almindelige personoplysninger, du har givet os, dvs. navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, kunde-id osv.
  Bizbrains behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) om dig.

 3. Behandlingens formål og retsgrundlag
  Bizbrains begrænser sin indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger til situationer, hvor behandlingen er nødvendig for et specifikt formål.

  Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for de legitime interesser, som Bizbrains forfølger, og som ikke anses for at være tilsidesat af dine interesser eller grundlæggende rettigheder, se databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. (1), litra (f) ("GDPR"). Sådanne legitime interesser er for eksempel:
  • opretholdelse og forbedring af kunderelationer
  • kommunikation med dig, hvis du har spørgsmål i forbindelse med vores websted og/eller specifikke tjenester
  • levering af en bedre webstedsoplevelse ved at indhente webstedsstatistikker
  • kontrol af adgang til låst indhold og
  • afsendelse af nyhedsbreve.

 4. Modtagere af dine personoplysninger
  Når det måtte være relevant, kan vi videregive eller overføre dine personoplysninger til associerede selskaber, forretningspartnere eller andre samarbejdspartnere til erhvervsformål.

  Visse modtagere behandler personoplysninger på vegne af Bizbrains og må kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med de anvisninger, vi har givet. Sådanne tredjeparter må ikke behandle dine persondata til egne formål. I det omfang, Bizbrains videregiver eller overfører dine personoplysninger til sådanne tredjeparter, som må bruge dine personoplysninger til egne formål, finder en sådan videregivelse eller overførsel kun sted, såfremt det er i overensstemmelse med gældende ret og med forudgående samtykke fra dig, såfremt samtykke er påkrævet.

 5. Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS)
  I visse tilfælde kan dine personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, til et af Bizbrains’ associerede selskaber eller en leverandør. Vi sørger for, at en sådan overførsel sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Det betyder, at en part uden for EU/EØS, der kommer i besiddelse af dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, for eksempel ved at indgå i EU's standardkontraktbestemmelser. Du kan få en kopi af de relevante oplysninger om overførsler til tredjelande ved at kontakte Bizbrains som angivet nedenfor.

 6. Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde formålet med behandlingen af dine oplysninger.

 7. DINE RETTIGHEDER SOM EN REGISTRERET
  Bizbrains har truffet alle nødvendige og tilstrækkelige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som en registreret.

  Du har følgende rettigheder:
  • ret til adgang til de personoplysninger, som Bizbrains opbevarer om dig
  • ret til at berigtige urigtige personoplysninger vedrørende dig, herunder fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger
  • under visse omstændigheder har du ret til sletning, hvilket betyder, at vi efter anmodning skal slette personoplysninger, som er gemt vedrørende dig, hvis vi ikke har grundlag for yderligere behandling
  • ret til at begrænse Bizbrains’ behandling af personoplysninger vedrørende dig
  • ret til dataportabilitet, for eksempel til at modtage personoplysninger vedrørende dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt specifikke krav er opfyldt
  • ret til når som helst at gøre indsigelse mod Bizbrains’ behandling af personoplysninger vedrørende dig.
  Såfremt du har givet dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit tidligere samtykke tilbage. I så fald berører din tilbagetrækning ikke den lovlige behandling på baggrund af dit samtykke før tilbagetrækningen.

  Datatilsynet har udgivet retningslinjer om den registreredes rettigheder. Vil du læse mere om dine rettigheder, bedes du klikke her.
 8. Spørgsmål og klager
  Hvis du ønsker at udøve dine ovennævnte rettigheder eller har spørgsmål eller klager i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte <info@bizbrains.dk>.

  Du kan til enhver tid indgive en klage om vores behandling af dine personoplysninger hos de lokale databeskyttelsesmyndigheder, som i Danmark er Datatilsynet, på www.datatilsynet.dk, tlf. 33193200,
  e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 9. Ændringer i PERSONdatapolitikken
  Denne persondatapolitik opdateres regelmæssigt, og når det er nødvendigt grundet ændringer i gældende ret og praksis. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt holder dig opdateret vedrørende denne persondatapolitik.

  Seneste opdatering
  24.01.2022

  Udgiver og dataansvarlig
  Webstedet ejes og udgives af:
  Bizbrains A/S
  Havneparken 1
  7100 Vejle
  Telefon: 70 70 16 44
  E-mail: info@bizbrains.dk